Legacy '17

Ayush Saxena

Neehar Mahidadia

Vishesh Sharma

Ashley Shah

Khushbu Doshi

Yash Pednekar

Tilak Bhatnager

 

Legacy '13

Parth Shingala          

Vishal bailoor
 

Avinash Saraf
 

Andrew Liou  

                                              Smit Acharya              

Frank Jian

Legacy '16

Sai Ganagoni
 

Aneesh Deshpande
 

Neehar Mahidadia
 

Vishesh sharma
 

Roshan Shelley

 

 

Legacy '15

Jessica Francis
 

Simmi Sharma
 

Sachit Jain
 

Sid Hariharan
 

Sai Ganagoni               


                

Legacy '14

Gaurav Thakur              

Akhil Bandi
 

Sudeepti Vedula
 

Sarthak Patel
 

Jason Thiagaram